Studium korytarzowe przebiegu S5 od Ostródy do Nowych Marz jest już gotowe. Dzięki budowie tego fragmentu trasy, z Wrocławia drogą ekspresową będzie można dojechać aż na Warmię i Mazury.

Jak wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga ekspresowa S5 na odcinku Ostróda (S7) – Nowe Marzy (A1) wypełni lukę funkcjonalną między realizowanymi ciągami S16 (Olsztyn – Ełk) a S5 (Nowe Marzy – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław). 

Nowy fragment S5 to również ważne komunikacyjne rozwiązanie dla społeczności lokalnych oraz nowe połączenie Warmii i Mazur z Bydgoszczą, Toruniem czy dalej istniejącą drogą S5 z Poznaniem – tłumaczą drogowcy.

Wyjaśniają, że studium korytarzowe jest pierwszym elementem dokumentacji projektowej, określającym lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i jest kluczowa dla decyzji o prowadzeniu dalszych prac. 

W 2020 r. zakończyliśmy I etap, czyli Studium Korytarzowe. Po uzyskaniu akceptacji dla konkretnego korytarza lub wersji powstałej z kilku z nich, oraz zapewnieniu finansowania, będziemy mogli ogłosić przetarg na przygotowanie dokumentacji i kontynuować nasze prace. Później kolejne etapy przygotowania inwestycji i realizacji – podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Cztery korytarze nowej trasy

Podczas analizy sieci drogowej i zdefiniowania propozycji przebiegów drogi ekspresowej S5 brano pod uwagę m.in. zminimalizowanie ingerencji w istniejące skupiska zabudowań oraz liczbę ewentualnych wyburzeń. Brano pod uwagę również ominięcie obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, wykorzystanie rezerw pod korytarze drogowe wskazane w zagospodarowaniu przestrzennym poszczególnych samorządów oraz wykorzystanie istniejących węzłów drogowych. 

Nie zbudujemy drogi na siłę. Droga ma służyć ludziom. My nie budujemy dróg wbrew, ale dla ludzi. Rozwiązania korytarzowe uwzględniają kwestie społeczne i środowiskowe – zaznacza Tomasz Żuchowski. 

Tak przeprowadzone analizy pozwoliły na wyznaczenie około 1 tys. km dróg, dla których zostały zapewnione parametry techniczne dla przyszłej drogi ekspresowej. Wytypowano cztery korytarze.

Podkreślamy, korytarze, a nie konkretne przebiegi przyszłej trasy. Wskazane do dalszych analiz korytarze o szerokości nawet kilku kilometrów, zostaną skierowane do uszczegółowienia w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, gdzie będą prowadzone kolejne wariantowania i analizy dążące do wskazania optymalnego i precyzyjnego, przyszłego przebiegu inwestycji. Potwierdzenie lokalizacji docelowego rozwiązania nastąpi poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co zostanie poprzedzone spotkaniami informacyjnymi, zebranie informacji od obywateli i przedstawicieli samorządów oraz przeprowadzeniem oficjalnych konsultacji społecznych przez właściwych regionalnych dyrektorów ochrony środowiska – dodają drogowcy.

„Nowe drogi musimy budować z głową”

Przeprowadzona analiza ekonomiczna – jak informują drogowcy – wykazała, że wszystkie rozwiązania są opłacalne ekonomicznie – główne korzyści społeczeństwa osiągane są poprzez skrócenie czasu przejazdu i poprawę dostępności terenów (w tym inwestycyjnych), zwiększenie bezpieczeństwa, ograniczenie liczby ofiar oraz skutków wypadków. Wykonano ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), która wykazała, że wszystkie korytarze pod względem bezpieczeństwa spełniają wymogi BRD. 

Nowe drogi musimy budować z głową, biorąc pod uwagę kwestię natężenia ruchu. Musimy zbudować trasę, która będzie odpowiedzią na potrzeby ruchowe i szacowane prognozy. Na obecnym etapie są to jedynie korytarze a nie konkretne przebiegi, warianty. Analiza dotycząca na przykład lokalizacji konkretnych węzłów, będzie miała miejsce na późniejszych etapach przygotowania inwestycji – dodaje szef GDDKiA.

Jak wyjaśniają drogowcy, przygotowane Studium Korytarzowe pozwala podjąć decyzję o konieczności dalszego procedowania tej inwestycji w postaci Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Wyniki SK zostały zaprezentowane przedstawicielom wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, przez których obszary przechodzą wyżej opisane korytarze. Niezbędne jest teraz pozyskanie finansowania dla prac przygotowawczych i realizacji inwestycji.