Znamy wyniki pierwszego wrocławskiego panelu obywatelskiego. Uczestnicy w zdecydowanej większości opowiedzieli się za budową nowych linii tramwajowych na Jagodno, Maślice, Muchobór Wielki, Ołtaszyn i Psie Pole.

Panel zorganizowała Fundacja Dom Pokoju, przy wsparciu Fundacji na rzecz Studiów Europejskich. Wzięło w nim udział 85 panelistek i panelistów.

Pracowaliśmy 5 kolejnych sobót. Zadanie kosztowało nas 200 tys. złotych. Panel wsparło merytorycznie 13 ekspertów i ekspertek z kraju, a nawet zagranicy. W proces zaangażowało się 21 stron reprezentujących organizacje pozarządowe, ruchy miejskie oraz Rady Osiedli – wyliczają przedstawiciele wrocławskiego magistratu.

Ze strony Urzędu Miejskiego Wrocławia w panel na różnych jego etapach zaangażowanych było ponad 30 osób.

Paneliści wypracowali ostatecznie 63 rekomendacje. Tych z bardzo silnym poparciem mamy 50, dodatkowo 13 do rozważenia. ⅓ spośród wszystkich wskazań uzyskała powyżej 95% poparcia. Widać, że przy zbudowaniu dobrego klimatu do dyskusji, wrocławianie i wrocławianki potrafią dojść do konsensusu w ważnych dla nich sprawach. Robi wrażenie stanowczość panelu. Na tym tle wrocławskie badanie wybija się spośród innych tego typu procesów realizowanych w ostatnich latach w Polsce – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Mieszkańcy chcą tramwaju

Panel miał przynieść odpowiedzi na pytanie: jaki środek transportu publicznego powinien połączyć centrum miasta z osiedlami: Jagodno, Maślice, Muchobór Wielki, Ołtaszyn, Psie Pole – autobus czy tramwaj? Generalna odpowiedź brzmi: zdecydowanie tramwaj.

Priorytet dla tramwaju to główne wskazanie panelu. Pomimo tego, że jest to duże wyzwanie organizacyjne i inwestycyjne będziemy iść nadal w tym kierunku, dlatego jeszcze w tym roku rozpoczniemy weryfikację Wrocławskiego Programu Tramwajowego z 2016 roku – zapowiadają urzędnicy.

Za tramwajem na Jagodno i Maślice opowiedziało się 98% panelistów, na Muchobór Wielki – 89%, na Ołtaszyn – 92%, a na Psie Pole – 79% osób.

Jako rozwiązanie opcjonalne panel wskazał również autobus we wszystkich kierunkach, które wziął pod rozwagę, czyli Jagodno, Maślice, Muchobór Wielki, Ołtaszyn, Psie Pole. W ślad za Jagodnem, gdzie pracujemy już nad wariantem przejściowym z wydzieloną drogą dla autobusu, przystąpimy do analizy takich opcji na innych wskazanych kierunkach. Dlatego wiosną 2021 roku przedstawiona zostanie nowa odsłona Programu Tramwajowego. Przedstawimy plan na ekologiczne, korytarze transportowe. Będzie on dostosowany do nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2021-2027, żeby przygotować się do pozyskiwania funduszy unijnych. Równocześnie mamy świadomość, że musimy brać pod uwagę możliwości miejskiego budżetu i etapowanie poszczególnych tras – mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności.

Jak zapowiadają urzędnicy, w 2021 roku przedstawiona zostanie do dyskusji z mieszkańcami koncepcja nowego układu linii tramwajowych i autobusowych, a także rozpocznie się aktualizacja planu transportowego 2016-2022, aby mieć aktualny dokument do organizowania transportu zbiorowego we Wrocławiu i aglomeracji po 2022 roku.

Paneliści za podwyżką opłat za parkowanie

Drugim istotnym zagadnieniem podniesionym w panelu było: „Czy – dla podniesienia jakości życia i w trosce o środowisko – wprowadzić w mieście strefy o szczególnych zasadach poruszania się – np. ograniczenia wjazdu pojazdów o określonym typie silników, opłaty za wjazd, strefy ruchu pieszego, rozwój strefy płatnego parkowania?”

Paneliści w zdecydowany sposób, na poziomie 87% poparcia, powiązali ograniczanie obecności samochodów w centrum i śródmieściu z poprawą jakości życia. O ile panel nie zarekomendował wprost wprowadzenia we Wrocławiu strefy czystego transportu, o tyle dał miastu silny mandat (88%) dla wprowadzenia wyższych opłat za parkowanie w centrum miasta w celu lepszego wykorzystania parkingów kubaturowych. Oznacza to, że do świadomości uczestników panelu przebiła się konieczność ograniczenia liczby 240 tys. samochodów, które wjeżdżają codziennie do miasta – wylicza magistrat.

Wśród rekomendacji do rozważenia z wysokim poparciem 65% pojawiło się wskazanie o lobbowanie na poziomie rządowym o wprowadzenie przepisów umożliwiających procedowanie w mieście stref ograniczonego wjazdu dla pojazdów o określonym typie silnika, a w ślad za tym wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu na obszarze wyznaczonym przez Promenadę Staromiejską (73%). 

Będziemy się przygotowywać do tego, by przeprowadzić badania realnej emisji spalin. W Krakowie tego typu analizy wykazały, że za blisko połowę zanieczyszczeń komunikacyjnych odpowiada kilka procent pojazdów o najgorszych parametrach emisji. Jeśli udałoby się, np. wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym pozyskać zewnętrzne dofinansowanie do badań, moglibyśmy je przeprowadzić już w 2021 roku – zapowiada Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

Jak informują urzędnicy, panel wskazał potrzebę wprowadzenia strefy ograniczonego ruchu w obrębie Promenady Staromiejskiej.

Panelistki i paneliści podkreślili jednakże potrzebę konsultacji społecznych w tej sprawie, dlatego koncepcja funkcjonowania centrum z wykorzystaniem idei tzw. ostatniej mili, którą planujemy przygotować, nie obędzie się bez konsultacji społecznych. Dokument ten może pokazać nowe strefy piesze, wprowadzić nową organizację ruchu na danej ulicy, terenie, regulować sposób dostaw, rekomendować jako pojazdy dostawcze rowery cargo – tłumaczą w magistracie.

Zieleń i ochrona klimatu

Równocześnie panel w swoich rekomendacjach do wdrożenia (88%), rekomenduje corocznie zadanie polegające na tworzeniu w obszarze centrum i śródmieścia atrakcyjnych przestrzeni wyposażonych w zieleń, małą architekturę oraz elementy małej retencji.

Będziemy pracować, aby takich miejsc było więcej. Taką przykładową przestrzenią w centrum miasta, którą chcielibyśmy zazielenić i „rozszczelnić” jest skwer przy pomniku Bolesława Chrobrego. Kolejnym bardzo silnym i czytelnym wskazaniem w kontekście zmian klimatycznych jest oczekiwanie, aby komunikacja publiczna we Wrocławiu do 2035 zasilana była z OZE i aby już rozpocząć analizowanie sposobu realizacji takiego celu. Podejmiemy się więc również takich analiz – zapowiada magistrat.

W urzędzie miejskim podkreślają, że pierwszy wrocławski Panel Obywatelski odpowiadał na pytanie: Jak usprawnić przemieszczanie się po Wrocławiu, mając na względzie poprawę jakości życia i ochronę klimatu? Część rekomendacji więc stanowi odpowiedź na tak ogólnie sformułowane zagadnienie. One również będą przedmiotem naszych dokładnych analiz.

Dwa kółka, zdaniem panelistów,  pomagają w się sprawniejszym poruszaniu się po Wrocławiu, dlatego spora liczba rekomendacji dotyczy właśnie ruchu rowerowego. Co ważne  mamy mocne wskazania inwestycyjne – takie jak budowa wydzielonych dróg rowerowych, ale panel podkreślił też potrzebę kontroli i edukacji dla zgodnego współistnienia pieszych i rowerzystów w przestrzeni miasta – tłumaczą urzędnicy.

Przygotowanie szczegółowego raportu potrwa dwa miesiące. W grudniu miasto przedstawi szczegółowe wyliczenia i analizy.